Salgs- og leveringsbetingelser

Her finner du gjeldende salgs- og leveringsbetingelser for vår nettbutikk. 

1. Generelt

1.1 Disse salgs- og leveringsvilkårene («Vilkårene») gjelder ethvert salg/ordre uten kontrakt fra Brødrene Midthaug AS («Selger») til næringsdrivende eller forbrukere («Kjøper»). Vilkårene kommer også til anvendelse ved tilvirkningskjøp og kjøp av tjeneste (f.eks. montering). Vilkårene kan også tas i bruk ved salg av Selgers produkt via kjeder eller frittstående forhandlere som driver for egen regning og risiko. Vilkårene utgjør sammen med Kjøpers bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Selger og Kjøper omtales heretter hver for seg som «Part» eller samlet som «Partene». Eventuelle avvik fra Vilkårene må avtales skriftlig av Partene.
Ved større anbud og prosjektsalg gjelder betingelser avtalt for signert kontrakt og faktureringsplan. 

1.2 Det fremgår særskilt av den enkelte bestemmelse dersom Vilkårene gir forbrukere andre rettigheter enn næringsdrivende. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Vilkårene suppleres av regler i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven og kredittkjøpsloven.

1.3 Det fremgår særskilt av den enkelte bestemmelse dersom Vilkårene gir agenter spesielle rettigheter eller plikter. Vilkårene suppleres av reglene i agenturloven.

2. Tilbud, aksept og avbestilling

2.1 Skriftlig tilbud avgitt av Selger er bindende i 1 (en) måned fra tilbudets dato. Kjøpers avgivelse av aksept innen dette tidspunkt innebærer at avtale er inngått mellom Selger og Kjøper. Avtale mellom Selger og Kjøper kan også inngås ved Selgers skriftlige ordrebekreftelse til Kjøper eller dersom Selger har påbegynt levering av produkt til Kjøper.

2.2 Kjøper skal lese nøye gjennom Selgers ordrebekreftelse for å undersøke om ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Selgers ordrebekreftelse er vedtatt av Kjøper dersom Kjøper ikke straks gjør innsigelser. Ordrebekreftelsen skal presisere om levering skal skje etter vekt, volum, stykk eller lengde, samt om leveransen omfatter montering.

2.3 Dersom Kjøper ikke spesifiserer eller godkjenner mål og tegninger innen 5 (fem) dager, har Selger rett til, etter forutgående skriftlig varsel til Kjøper, å heve avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter og tapt fortjeneste, dersom Kjøpers bestilling ikke kan opprettholdes. Se for øvrig punkt 10.1 om Selgers rett til å heve ved forsinket betaling m.v.

2.4 Kjøper har rett til å avbestille et produkt kun dersom Selger kan avbestille fra sin underleverandør. Dersom Kjøper avbestiller et produkt, skal Kjøper betale alle omkostninger ved avbestillingen samt betale erstatning for Selgers direkte tap, annet dokumentert tap og tapt fortjeneste som Selger har lidt eller vil måtte lide. Denne bestemmelsen gjelder ikke i forbrukerkjøp.

2.5 Kjøper har rett til å avbestille uten vederlag et produkt som Selger har på sitt lager dersom slik avbestilling kan skje uten ulempe eller kostnad for Selger.

2.6 Selger har rett til å kansellere Kjøpers bestilling, eller del av denne, dersom et produkt er utsolgt. Selger skal straks gi Kjøper melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Selger kan tilby i stedet. Kjøper har muligheten til å akseptere det nye tilbudet med de endringer Selger har angitt, eller avbestille.

2.7 Dersom et salg har skjedd til forbruker utenfor Selgers faste utsalgssted (f.eks. dørsalg), har forbruker rett til å angre kjøpet etter reglene i angrefristloven (se punkt 13).

3. Informasjon, levering og risiko

3.1 Selger skal tilstrebe at Kjøper får så korrekt informasjon om et produkt som mulig. Selger tar imidlertid forbehold for at skrive- eller trykkfeil kan forekomme. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er kun veiledende og ikke bindende for Selger.

3.2 Kjøper har risikoen for at de tekniske data som er avgitt til Selger samt produktet i sin helhet passer til Kjøpers behov. Dersom Kjøpers behov er eller burde være kjent for Selger, skal Selger gi beskjed til Kjøper om at produktet trolig ikke passer til Kjøpers behov.

3.3 Forsendelse av et produkt fra Selger til Kjøper betales av Kjøper. Selger skal inngå de avtaler som er nødvendige for å få produktet transportert til Kjøper på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Hvis ikke Selger skal tegne transportforsikring for produktet, må Selger når forbruker ber om det, gi de opplysninger som forbrukeren trenger for å kunne tegne forsikring.

3.4 Den leveringstid som er oppgitt på ordrebekreftelsen er veiledende og ikke bindende for Selger. Når tid er oppgitt i antall dager menes hverdager. Transportørs tid kommer alltid i tillegg. For produkt som skal leveres i henhold til mål, tegninger eller lignende skal leveringstid beregnes fra den dag produktet er godkjent av Kjøper etter undersøkelse hos Selger. Eventuelle etterfølgende endringer eller tillegg vil kunne forlenge leveringstiden.

4. Forsinkelse

4.1 Dersom en av Partene innser at avtalt tidspunkt for levering eller mottak ikke vil bli overholdt, eller dersom forsinkelse fremstår som sannsynlig, skal han uten opphold gi den annen part underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering eller mottak vil kunne skje. Leveringstidspunktet som angitt i varselet skal anses som ny avtalt leveringsfrist. Dersom forsinkelsen er vesentlig, kan den annen part umiddelbart heve avtalen, med den begrensning som følger av punkt 4.2. Forbruker kan kreve erstatning for tap forbruker lider som følge av forsinkelse fra Selgers side.

4.2 Kjøper kan ikke heve kjøpet dersom Selger ikke har hevingsrett overfor den underleverandør hvor ordren er plassert. I tillegg forutsettes det at Kjøper er gjort skriftlig oppmerksom på at ordren er plassert hos underleverandør samt gjort skriftlig oppmerksom på at hevingsretten er begrenset. Denne bestemmelsen gjelder ikke i forbrukerkjøp.

4.3 Forsinkelser grunnet Force Majeure (se punkt 12) gir ikke Kjøper rett til å heve avtalen eller til å kreve erstatning fra Selger.

5. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

5.1 Kjøper skal undersøke produktet straks etter mottak og påse at antall kolli stemmer overens med følgebrev. Eventuell reklamasjon skal skje skriftlig til Selger så snart som mulig etter mottak av produktet, eller når mangelen oppdages eller burde vært oppdaget. Reklamasjon skal angi mangelens art og omfang.

5.2 Selger skal erstatte eller utbedre fabrikasjonsfeil 2 (to) år fra leveringstidspunktet.

5.3 For eventuelle feil med produktet som skyldes skade under transport, skal Kjøper reklamere overfor transportøren på leveringsstedet. Kjøper skal angi på transportørens fraktbrev om feilen gjelder skade på emballasje, skade på produkt eller lignende. Dersom ikke Kjøper reklamerer i forhold til transportør i henhold til denne bestemmelsen, mister Kjøper enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende. Denne bestemmelsen gjelder ikke i forbrukerkjøp.

5.4 Melding om feil og mangler ved produktet skal oversendes Selger skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget feilen eller mangelen. Kjøper har likevel alltid minst to (2) års reklamasjonsfrist, eller fem (5) år dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år. For forbrukerkjøp kommer retten til reklamasjon i tillegg til angrerett etter angrerettloven (se punkt 13).

5.5 Selger skal skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Selger skal også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til Selger for inspeksjon eller feilretting.

5.6 Et produkt kan kun returneres etter forutgående avtale mellom Kjøper og Selger. Dersom årsaken til retur ikke skyldes feil fra Selgers side, skal Kjøper dekke kostnadene for returforsendelsen. Det er et vilkår for retur av produkt at produkt er i uskadet stand, at produkt er i original og med ubrutt emballasje.

6. Mangel

6.1 Produktet har mangel dersom det ikke er i samsvar med de krav til art, meng de, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Dersom annet ikke følger av avtalen skal produktet passe for de formål som tilsvarende produkt vanligvis brukes til, passe for et bestemt formål som Selger var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, ha egenskaper som Selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell og være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte produktet.

6.2 Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe Kjøper kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

6.3 Dersom et produkt har mangel kan Kjøper etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller, hvis mangelen er vesentlig, heving. Kjøper kan i tillegg holde kjøpesummen tilbake. Selger kan kreve å få reparere produktet hvis det er umulig å skaffe et nytt, for eksempel hvis produktet ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Hvis Selger avhjelper mangelen innen rimelig tid, har Kjøper ikke rett til å heve avtalen. Kjøpers rett til å påberope seg en mangel bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av annen enn Selger uten dennes samtykke. Krav om heving må fremsettes skriftlig av Kjøper straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.

6.4 Mangelen må foreligge når Kjøper får produktet i sin besittelse. I forbrukerkjøp gjelder imidlertid at mangel som forbruker oppdager innen seks (6) måneder etter at forbruker overtok produktet, normalt skal regnes som mangel som har oppstått før forbruker overtok produktet. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

6.5 Forbruker kan gjøre sitt mangelskrav mot Selger gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av Selger eller en annen som ervervet produktet fra det tidligere leddet.

7. Ansvarsbegrensning

7.1 Selger har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar som overstiger verdien på faktura. Selger har intet ansvar for Kjøpers indirekte tap eller for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøper som følge av produktets videre anvendelse.

7.2 Eventuelle avtaler om montering mellom agent/montør og Kjøper er ikke bindende for Selger.

8. Priser

8.1 Alle priser er inkludert merverdiavgift samt eventuelle andre offentlige avgifter, om ikke annet står angitt. Totalkostnaden for Kjøper skal fremkomme av ordrebekreftelsen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

8.2 Priser er i stadig endring og Selger tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra leverandører. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på produkter og tjenester som er med i kampanjer eller lignende.

9. Betaling

9.1 Fakturadato skal være den dato produktet sendes fra Selger. Dersom ikke annet er avtalt forfaller faktura 14 dager etter fakturadato. For forbrukere kreves betaling fra den dag varene sendes. Dersom Selger krever det skal Kjøper ved inngåelse av avtale stille tilfredsstillende garanti for betaling.

9.2 Ved forsinket eller uteblitt betaling beregnes rente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfallstidspunktet og inntil betaling skjer. I tillegg vil det bli tillagt forsinkelsesgebyr og deretter eventuelt inkassosalær i henhold til inkassoloven.

9.3 Kjøper kan ikke holde tilbake kjøpesummen med henvisning til Kjøpers krav som følge av Selgers kontraktsbrudd. Dersom et krav er omtvistet har Kjøper ikke rett til motregning med henvisning til annet kontraktsforhold. Denne bestemmelsen gjelder ikke i forbrukerkjøp.

9.4 Selger har salgspant i i produktet inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

9.5 Agent har ikke rett til å motta betaling fra Kjøper og Kjøper kan ikke med frigjørende virkning betale til agent.

10. Selgers rett til å heve ved forsinket betaling m.v.

10.1 Selger kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling eller annet kontraktsbrudd fra Kjøpers side dersom Kjøpers kontraktsbrudd er vesentlig. Selger kan heve kjøpet også etter at Kjøper har overtatt produktet.

11. Opphavsrett

11.1 Selger har opphavsrett til tegninger laget hos Selger i forbindelse med bestilling og salg av produkt til Kjøper. All bruk av tegninger, tekniske løsninger, og bilder skal godkjennes av Selger.

12. Force Majeure

12.1 Partene har ikke ansvar for forsinkelse, manglende leveranse eller manglende mottak som skyldes forhold som Partene ikke kan overvinne, for eksempel krig, opprør, jordskjelv, brann, strømbrudd, streik og lockout, eller forhold som vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i at Selger oppfyller. Dersom slike omstendigheter var inntrådt før avtale ble inngått mellom Kjøper og Selger, er forholdene kun fritakelsesgrunn dersom deres innvirkning på avtalen ikke kunne forutses av Parten. Faller forholdene bort innen rimelig tid, kan forbru ker kreve oppfyllelse.

12.2 Den Part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som nevnt i dette punktet, skal uten opphold skriftlig underrette den annen part om at hindring har inntrådt og når hindringen eventuelt opphører.

12.3 Ved Force Majeure hos Kjøper skal Kjøper dekke de utgifter som Selger pådrar seg for å sikre og beskytte produktet.

13. Angrerett i forbrukerkjøp

13.1 Angrerettloven gir forbruker rett til å angre kjøpet når avtale inngås utenfor Selgers faste utsalgssted. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. For produkter forutsetter angreretten at forbruker senest innen 14 (fjorten) dager etter at forbruker mottar produktet gir Selger skriftlig melding. Dersom forbruker ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktet, utvides denne fristen til 3 (tre) måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til Selger i tilnærmet samme mengde og stand som forbruker mottok det. Alle produkter skal leveres tilbake til Selger innen rimelig tid. Produktet skal sendes tilbake til Selger om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Eventuell returforsendelse må betales av forbruker. Selger har risikoen for transporten tilbake til Selger. Selger er forpliktet til å betale tilbake det beløp forbruker har betalt for produktet inkludert transportkostnader, offentlige avgifter osv. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 (fjorten) dager etter at Selger mottar produktet fra forbruker eller produktet er stilt til rådighet for Selger. Dersom et produkt skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbruker, kan det avtales at tilvirkningen eller tilpasningen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbruker ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer. For tjenester forutsetter angreretten at forbruker senest innen 14 (fjorten) dager etter at forbruker har inngått avtale med Selger gir Selger skriftlig melding. Angreretten gjelder ikke for enkeltstående tjenester dersom Selger ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom. Nærmere opplysninger om hvordan forbruker benytter seg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.

14. Tvister

14.1 Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan forbrukere bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av forbrukers hjemsted. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes tvisten inn for domstolene, skal den avgjøres i forbrukers verneting, det vil normalt si i nærheten av forbrukers hjemsted. For næringsdrivende skal verneting være Romsdal tingrett.

 

Versjon gjeldende fra januar 2024